මොරටුව කේ-සෝන්

කොහුවල කීල්ස් සුපර්

කපුවත්ත කීල්ස් සුපර්

වත්තල- 2 කීල්ස් සුපර්

කොහුවල 2 කීල්ස් සුපර්

තලවතුගොඩ 2 කීල්ස් සුපර්

කිරිබත්ගොඩ 2 කීල්ස් සුපර්

මහරගම කීල්ස් සුපර්

යුනියන් පෙදෙස කීල්ස් සුපර්

තලවතුගොඩ කීල්ස් සුපර්

ක්‍රෙස්කැට් කීල්ස් සුපර්

මහනුවර කීල්ස් සුපර්

කළුබෝවිල කීල්ස් සුපර්

කිරිබත්ගොඩ කීල්ස් සුපර්

කොටහේන කීල්ස් සුපර්

හැව්ලොක් පාර කීල්ස් සුපර්

නුගේගොඩ කීල්ස් සුපර්

කෝට්ටේ කීල්ස් සුපර්

තලාහේන කීල්ස් සුපර්

පානදුර - 2 කීල්ස් සුපර්

රත්නපිටිය කීල්ස් සුපර්

පිටකෝට්ටේ කීල්ස් සුපර්

ඇඹුල්දෙණිය කීල්ස් සුපර්

S2HK - කොට්ටාව 2 කීල්ස් සුපර්

ගම්සබා හන්දිය කීල්ස් සුපර්

අරන්ගල කීල්ස් සුපර්

මහනුවර - 2 කීල්ස් සුපර්

දෙහිවල කීල්ස් සුපර්

ලිබර්ටි ප්ලාසා 2 කීල්ස් සුපර්

තිඹිරිගස්යාය කීල්ස් සුපර්

බොරලැස්ගමුව කීල්ස් සුපර්

SCPT - පිට්ටුගල කීල්ස් සුපර්

රාජගිරිය 2 කීල්ස් සුපර්

පන්නිපිටිය කීල්ස් සුපර්

රත්මලාන කීල්ස් සුපර්

මහරගම 2 කීල්ස් සුපර්

අතුරුගිරිය 2 කීල්ස් සුපර්

හෝමාගම කීල්ස් සුපර්

කැලණිය කීල්ස් සුපර්

මහබාගේ 2 කීල්ස් සුපර්

කොට්ටාව 3 කීල්ස් සුපර්

කෙරවලපිටිය කීල්ස් සුපර්

SRRP - රත්නපුර කීල්ස් සුපර්

කළුතර දකුණ කීල්ස් සුපර්

ටයර් හන්දිය කීල්ස් සුපර්

කුරුණෑගල 2 කීල්ස් සුපර්

කැස්බෑව කීල්ස් සුපර්

රාගම කීල්ස් සුපර්

ගොතටුව කීල්ස් සුපර්

මාතර මැදවත්ත කීල්ස් සුපර්

මාකොළ කීල්ස් සුපර්

අත්තිඩිය 2 කීල්ස් සුපර්

මාතර කීල්ස් සුපර්

ගාල්ල කීල්ස් සුපර්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කීල්ස් සුපර්

මීගමුව කීල්ස් සුපර්

මහබාගේ 2 කීල්ස් සුපර්

පානදුර 3 කීල්ස් සුපර්

ගොඩගම කීල්ස් සුපර්

ගම්පහ 2 කීල්ස් සුපර්

පානදුර (නල්ලුරුව) කීල්ස් සුපර්

කොච්චිකඩේ කීල්ස් සුපර්

පිළියන්දල කීල්ස් සුපර්

කෑගල්ල කීල්ස් සුපර්

මිනුවන්ගොඩ කීල්ස් සුපර්

ඇඹිලිපිටිය කීල්ස් සුපර්

ජා ඇල 2 කීල්ස් සුපර්

වෙන්නප්පුව කීල්ස් සුපර්

මුල්ලේරියාව කීල්ස් සුපර්

බණ්ඩාරගම කීල්ස් සුපර්

පානදුර (ගොරකාන) කීල්ස් සුපර්

කුරුණෑගල 3 කීල්ස් සුපර්

මීගමුව 2 කීල්ස් සුපර්

හලාවත කීල්ස් සුපර්

ගම්පොල කීල්ස් සුපර්

මහරගම ෆුඩ් සිටි

වත්තල ෆුඩ් සිටි

කටුබැද්ද ෆුඩ් සිටි

යාපනය ෆුඩ් සිටි

මහනුවර ෆුඩ් සිටි

නුවරඑළිය ෆුඩ් සිටි

මීගමුව ෆුඩ් සිටි

කෑගල්ල ෆුඩ් සිටි

කටුගස්තොට ෆුඩ් සිටි

තංගල්ල ෆුඩ් සිටි

ගම්පොල ෆුඩ් සිටි

අතුරුගිරිය ෆුඩ් සිටි

මාවනැල්ල ෆුඩ් සිටි

බත්තරමුල්ල ෆුඩ් සිටි

ඩික්මන්ස් පාර ෆුඩ් සිටි

කැස්බෑව ෆුඩ් සිටි

මීගමුව 2 ෆුඩ් සිටි

ජා ඇල 2 ෆුඩ් සිටි

කටුගස්තොට 2 ෆුඩ් සිටි

ගැටඹේ ෆුඩ් සිටි

කොටා පාර ෆුඩ් සිටි

නුගේගොඩ ෆුඩ් සිටි

මාතලේ 2 ෆුඩ් සිටි

කෑගල්ල 2 ෆුඩ් සිටි

පිළිමතලාව​ 2 ෆුඩ් සිටි

රත්නපුර ෆුඩ් සිටි

කඳාන ෆුඩ් සිටි

රාජගිරිය 2 ෆුඩ් සිටි

ගම්පහ 2 ෆුඩ් සිටි

පැලවත්ත 2 ෆුඩ් සිටි

කිරිබත්ගොඩ 02 ෆුඩ් සිටි

කුරුණෑගල 3 ෆුඩ් සිටි

එඩේරමුල්ල ෆුඩ් සිටි

කඩුවෙල 02 ෆුඩ් සිටි

රත්නපුර 03 ෆුඩ් සිටි

මාතර 2 ෆුඩ් සිටි

පිළියන්දල 2 ෆුඩ් සිටි

කොස්වත්ත 2 ෆුඩ් සිටි

අනුරාධපුර 2 ෆුඩ් සිටි

විජේරාම 2 ෆුඩ් සිටි

කැලණිය 2 ෆුඩ් සිටි

අතුරුගිරිය 2 ෆුඩ් සිටි

වැලිසර 2 ෆුඩ් සිටි

රාගම 2 ෆුඩ් සිටි

රාවතාවත්ත ෆුඩ් සිටි

කොටුව ෆුඩ් සිටි

ස්ටේපල් වීදිය ෆුඩ් සිටි

මැජෙස්ටික් සිටි ෆුඩ් සිටි

නුගේගොඩ ෆුඩ් සිටි

කුරුණෑගල ෆුඩ් සිටි

නාවල ෆුඩ් සිටි

කොටහේන ෆුඩ් සිටි

ගල්කිස්ස ෆුඩ් සිටි

කොහුවල 2 ෆුඩ් සිටි

රත්මලාන ෆුඩ් සිටි

ඩුප්ලිකේෂන් ෆුඩ් සිටි

ඇතුල් කෝට්ටේ ෆුඩ් සිටි

කලපාලුවාව ෆුඩ් සිටි

ජාවත්ත ෆුඩ් සිටි

ගාල්ල 2 ෆුඩ් සිටි

වෝඩ් පෙදෙස ෆුඩ් සිටි

තලවතුගොඩ ෆුඩ් සිටි

මැරීන් ඩ්‍රයිව් ෆුඩ් සිටි

තලාහේන ෆුඩ් සිටි

මැරීන් සිටි ෆුඩ් සිටි

පාගොඩ ෆුඩ් සිටි

මාලබේ 03 ෆුඩ් සිටි

කොළඹ සිටි සෙන්ටර් ෆුඩ් සිටි

මහනුවර සුපර් සෙන්ටර්

කිරිබත්ගොඩ සුපර් සෙන්ටර්

ගම්පහ සුපර් සෙන්ටර්

කඩවත සුපර් සෙන්ටර්

මීගමුව සුපර් සෙන්ටර්

වත්තල සුපර් සෙන්ටර්

හයිඩ් පාර්ක් කෝනර් සුපර් සෙන්ටර්

දෙහිවල සුපර් සෙන්ටර්

මාතර සුපර් සෙන්ටර්

ගාල්ල සුපර් සෙන්ටර්

කළුතර සුපර් සෙන්ටර්

පානදුර සුපර් සෙන්ටර්

බත්තරමුල්ල සුපර් සෙන්ටර්

මාලබේ සුපර් සෙන්ටර්

නාවින්න සුපර් සෙන්ටර්

කොට්ටාව සුපර් සෙන්ටර්

වැල්ලවත්ත සුපර් සෙන්ටර්

පිළියන්දල සුපර් සෙන්ටර්

බොරලැස්ගමුව සුපර් සෙන්ටර්

කොහුවල සුපර් සෙන්ටර්

කුරුණෑගල සුපර් සෙන්ටර්

හෝමාගම සුපර් සෙන්ටර්