අප ගැන දැන ගන්න

කුමාරිකා වෙතින් සුමුදු, සුන්දර කෙස් කලඹක් අපේක්‍ෂා කරන නූතන කාන්තාවන්ට උසස් තත්ත්වයන්ට හා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව, ස්වභාවික සංයෝග වලින් නිෂ්පාදනය කළ හිස් කෙස් සත්කාර සහ නිෂ්පාදන රැසක් හඳුන්වා දී තිබේ.

අපගේ නවතම නිෂ්පාදන සමූහය අතරට හිස කෙස් පෝෂණය කරන Kumarika nourishing hair oil, shampoo වර්ග, වැඩි දියුණු කරන ලද conditioners සහ ප්‍රථම වතාවට හඳුන්වා දෙන hair serum එක් වනවා.

කුමාරිකා අයත් වන්නේ Hemas Manufacturing (පුද්.) සමාගමටයි.