අපිට කතා කරන්න

ඇමතුම් විස්තර

Hemas Manufacturing (Pvt) Ltd

ලිපිනය

Hemas House,75,
Braybrooke Place,
Colombo 02,
Sri Lanka

දුරකතන අංකය

+94 114 731 731

පාරිභෝගික සබඳතා අංකය

0779 859 859

ෆැක්ස්

+94 114 645 304

ඊ-මේල්

consumercare@hemas.com